Gmina Jelcz-Laskowice

Tytuł: Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Całkowita wartość projektu:          1 973 325,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:    1 677 327,01 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2019 r.

zdjęcie przedstawia zbiornik wodny wraz z pomostem w Jelczu-Laskowicach

Cel projektu: przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację zdegradowanych zbiorników retencyjnych w gminie Jelcz-Laskowice, co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli oraz środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, co przełoży się na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Dolnego Śląska.

Odbudowa zbiorników wodnych wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego poprzez:

– poprawę jakości wody (biofiltry),

– ochronę przed erozją wodną,

– ochronę przed powodziami i suszami (niżówkami),

– zwiększenie różnorodności biologicznej,

– urozmaicenie walorów krajobrazu oraz sprzyjanie rekreacji.

Wskaźniki produktu:

– Pojemność obiektów małej retencji – 6 900 [m3]

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.

Wskaźniki rezultatu:

– Objętość retencjonowanej wody – 6 900 [m3]

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF

zdjęcie przedstawia zbiornik wodnyzdjęcie przedstawia sztuczny zbiornik wodny w Chwałkowicach