Gmina Oborniki Śląskie

Tytuł: Rewitalizacja(modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Całkowita wartość: 4,1 mln pln

Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,46 mln zł

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich. Podstawową funkcją nowo powstałego obiektu kultury – ”Kino Astra” jest realizacja zadań kina. Ponadto została stworzona nowa przestrzeń do działalności kulturalnej, realizacji nowych projektów kulturalnych, inicjatyw popularyzujących różne dziedziny sztuki, integrującej środowisko Obornik Śląskich oraz promujących gminę Oborniki Śląskie. Dzięki modernizacji kina poprawiono dostępność obiektów kulturalnych osobom z niepełnosprawnością.

 

Dzięki rewitalizacji obiektu  osiągnięto następujące cele:

·         poprawa jakości zabytkowych obiektów w regionie,

·         redukcja emisji C02 do atmosfery poprzez modernizację energetyczną budynku,

·         zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych w regionie,

·         poprawa bytu i warunków życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Oborniki Śląskie,

·         wzrost zatrudnienia w regionie, w tym osób niepełnosprawnych,

·         rehabilitacja istniejącej zabudowy i infrastruktury publicznej,

·         ograniczenie zjawisk patologii społecznych na obszarze rewitalizowanym,

·         wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorczości,

·         gospodarcze ożywienie obszaru,

·         poprawa estetyki przestrzeni publicznych.