Gmina Kąty Wrocławskie

Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

Wartość całkowita Projektu wynosi 4 257 544,74 PLN

Kwota dofinansowania projektu  z UE: 2.526.903,80 PLN

 

 

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa (wraz z elementami termomodernizacji) budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Projekt stanowi I etap szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszaru Rynku.

 

Efekty realizacji projektu:

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  – 0,09 ha

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami –  1 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 5 etatów

 

Projekt realizowany w ramach Działania nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –ZIT WrOF Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej