W związku z pytaniem Wnioskodawców dotyczącym liczby przedsiębiorstw, która powinna być wykazywana w ramach wskaźnika “Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe” w ramach naboru RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16 schemat 1.3 B, informujemy, że wyjaśnienie tej kwestii zostało zawarte w załączniku nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku.

Link do naboru