Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, tj.:

Schemat 1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych:

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

  • uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);
  • kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
  • budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
  • zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);
  • budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
  • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

  • budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

W załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu pn. ” Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2 , Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B” oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu pn. ” Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.3 , Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B” w skutek omyłki nie ujęto aktualnych doprecyzowań/komentarzy w kryteriach Oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF i Oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 38/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W Regulaminie konkursu w pkt. 13 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia jest odniesienie do dokumentu źródłowego tj. uchwały nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dn. 9 czerwca 2016 r. dlatego załączniki w obu Poddziałaniach zostały uzupełnione. Zmianie uległa weryfikacja kryterium m.in. Poprawność doboru wskaźników. Po dodaniu zapisu dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty.

Komunikat

W związku z dopuszczeniem możliwości dostarczenia pozwolenia na budowę najpóźniej przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, jednak nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje iż możliwa jest realizacja projektu na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”).
Uzbrojenie terenu oznacza możliwość doprowadzenia infrastruktury do granic działki.

Komunikat 10/11/2016

W związku z dużym zainteresowaniem naborem nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16 (wnioski złożone w ramach schematu B wyczerpują aż 509% alokacji) przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT występuje kryterium Limitu alokacji. Kryterium to spełnią projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście wg liczby zdobytych punktów) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na konkurs.
Ocena zgodności ze Strategią ZIT składa się z 3 etapów (sekcji): po ocenie ogólnej zgodności ze Strategią ZIT, następuje sprawdzenie, czy projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny, a następnie weryfikowane jest kryterium Limit alokacji. Do kolejnego etapu oceny mogą przejść tylko te projekty, które spełniły kryteria kluczowe, uzyskały minimum punktowe oraz spełniły kryterium Limit alokacji.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu DIP/ZIT WrOF dokonuje wyboru wniosków o dofinansowanie projektu na podstawie zatwierdzonych Uchwałą Nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z 9 czerwca 2016 r. „Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”.

Komunikat 20/01/2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek zmieniający Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców zwiększający alokację przeznaczonej w ramach Schematu 1.3 B do 61 117 788,80 zł oraz zmniejszenie alokacji dla Schematu 1.3 A do 5 270 275,20 zł.