W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej dotyczącej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –  ZIT WrOF, dokonano aktualizacji „Listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF.

Aktualna lista projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.