W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej dotyczącej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych –  ZIT WrOF, dokonano aktualizacji „Listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF”.
Lista dostępna również tutaj