30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4839/V/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16)

W dniu 22 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu części wolnych środków na dofinansowanie w przedmiotowym naborze 4 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale ze względu na niewystarczającą alokację nie otrzymały dofinansowania. Projekty te zostały zamieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Łącznie w przedmiotowym naborze wybrano do dofinansowania 16 projektów, których wartość całkowita wynosi 67.549.541,08 PLN, a wartość dofinansowania wynosi 43 258 522,25 PLN.