9 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jednocześnie informujmy, iż Lista projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w zakresie PI 5.1 oraz PI 5.2 RPO WD, zidentyfikowane w ramach ww. Strategii,  nie uległa zmianie.