Prawo i dokumenty

Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2020 – 12 luty 2020 r.

12 lutego 2020 r. Uchwałą nr 1773/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2020. Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

SZOOP RPO WD 2014-2020 – aktualizacja załączników nr 3,5,8

16 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1553/VI/19 została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 1466/VI/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Zmianie ulegają: Załącznik nr 3 Kryteria […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 30 października 2019 r.

30 października 2019 r. Uchwałą nr 1351/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Harmonogram naborów na 2019 r. zatwierdzony przez ZWD dnia 8 października 2019 r.

W dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1300/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. Dołączone do wiadomości dokumenty w najbliższym czasie ukażą się na stronie RPO.

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – obowiązują od 9 września 2019 r.

Informujemy, że od 9 września br. obowiązują zmienione „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Dokument (w tym wersja w trybie „rejestruj zmiany’) wraz z Opisem zmian dostępny jest na portalu Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualizacja Strategii ZIT WrOF

29.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF). 24.07.2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania zapisów Strategii ZIT WrOF do zmian RPO WD 2014-2020 oraz opisów poszczególnych […]

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczący naborów w ramach schematu 4.5.C

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, w związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wnioskodawców do ogłoszonych konkursów w schemacie 4.5.C. Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składa […]

SzOOP RPO WD 2014-2020 – aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Uchwałą nr 606/VI/19 ZWD z dnia 11 kwietnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 547/VI/19 z dnia 25 marca 2019 r. Zmianie ulega Załącznik […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 25 marca 2019

25 marca 2019 r. Uchwałą nr 547/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  SZOOP RPO 2014-2020 v41 – zatw. 25 marca 2019 Wykaz zmian SzOOP v41 – zatw. 25-03-2019 Uchwała 547 VI 19 wraz z uzasadnieniem z dn. 25 marca 2019 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 21 stycznia 2019 r.

21 stycznia 2019 r. uchwałą nr 252/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian  w Opisie systemu wyboru projektów i  w  Kartach Działań 4.1, 5.2, 8.3, 8.5, 9.4.  Dokonano również realokacji środków UE dla Poddziałania 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4. Wprowadzono […]

Omnibus regulation – dane uczestników projektów RPO WD

IZ RPO WD informuje, że 2 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Jedną ze zmian wprowadzanych przez Omnibus regulation jest zaprzestanie zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. Jobless […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2018 roku

4 grudnia 2018 r. uchwałą nr 57/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018. Aktualizacja polega na zwiększeniu alokacji w poddziałaniu 3.3.4 – ZIT AW – w naborze 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne […]

1 2 3 4 5

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close