Prawo i dokumenty

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczący naborów w ramach schematu 4.5.C

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, w związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wnioskodawców do ogłoszonych konkursów w schemacie 4.5.C. Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składa […]

SzOOP RPO WD 2014-2020 – aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Uchwałą nr 606/VI/19 ZWD z dnia 11 kwietnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 547/VI/19 z dnia 25 marca 2019 r. Zmianie ulega Załącznik […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 25 marca 2019

25 marca 2019 r. Uchwałą nr 547/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  SZOOP RPO 2014-2020 v41 – zatw. 25 marca 2019 Wykaz zmian SzOOP v41 – zatw. 25-03-2019 Uchwała 547 VI 19 wraz z uzasadnieniem z dn. 25 marca 2019 Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 21 stycznia 2019 r.

21 stycznia 2019 r. uchwałą nr 252/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian  w Opisie systemu wyboru projektów i  w  Kartach Działań 4.1, 5.2, 8.3, 8.5, 9.4.  Dokonano również realokacji środków UE dla Poddziałania 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4. Wprowadzono […]

Omnibus regulation – dane uczestników projektów RPO WD

IZ RPO WD informuje, że 2 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Jedną ze zmian wprowadzanych przez Omnibus regulation jest zaprzestanie zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. Jobless […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2018 roku

4 grudnia 2018 r. uchwałą nr 57/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018. Aktualizacja polega na zwiększeniu alokacji w poddziałaniu 3.3.4 – ZIT AW – w naborze 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne […]

Wolne środki w zakresie EFRR i BP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na listopad 2018 r. Dokumenty są dostepne również w zakłace Dowiedz się wiecej o programie

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – Listopad 2018 R.

26 listopada 2018 r. uchwałą nr 25/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2018 r.

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 31 października 2018 r.

31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).  Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian w część II, III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to przede wszystkim zmiany powstałe w wyniku realokacji środków […]

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach EFRR

Publikujemy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR). Dokument ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w konkursach współfinansowanych z EFRR.

Wzory obowiązków informacyjnych – RODO

W dniu 22.10.2018 r. wzory obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO zostały zaktualizowane o informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego oraz o informacje dot. przetwarzania w sposób zautomatyzowany. Dokumenty znajdują się również w zakładce Zobacz wzory dokumentów

Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018

28 sierpnia  2018 r. uchwałą nr 5898/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2018. Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 25 września 2018 r.

25 września 2018 r. uchwałą nr 5986/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na zmianie zapisów dotyczących form uproszczonych i zaliczek jak również  realokacji środków UE oraz BP dla poszczególnych Osi Priorytetowych. Ponadto został zaktualizowany załącznik nr […]

Aktualizacja Strategii ZIT WrOF

Dnia 17.09.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF). Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim aktualizacji zapisów dokumentu w zakresie podstaw prawnych i procedur obowiązujących przy realizacji Strategii, a także dostosowania treści działań, realizujących cele Strategii ZIT WrOF do zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 […]

1 2 3 4

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close