Dnia 17.09.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF).
Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim aktualizacji zapisów dokumentu w zakresie podstaw prawnych i procedur obowiązujących przy realizacji Strategii, a także dostosowania treści działań, realizujących cele Strategii ZIT WrOF do zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).
Jednocześnie informujmy, iż lista projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w zakresie priorytetów inwestycyjnych RPO WD: 5.1 Drogowa dostępność transportowa oraz 5.2 System transportu kolejowego, zidentyfikowanych w ramach ww. Strategii,  nie uległa zmianie.
Aktualna wersja Strategii ZIT WrOF zostanie umieszczona na stronie internetowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego https://zitwrof.pl/ , po pozytywnym zakończeniu całej procedury związanej z opiniowaniem ww. dokumentu.