29.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF).

24.07.2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF).

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania zapisów Strategii ZIT WrOF do zmian RPO WD 2014-2020 oraz opisów poszczególnych działań oraz katalogu beneficjentów do SZOOP RPO WD 2014-2020. Zaktualizowano plan finansowy oraz listę wskaźników. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji zapisów Strategii i odzwierciedlają obecny stan wdrażania instrumentu ZIT.

Jednocześnie informujmy, iż lista projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w zakresie priorytetów inwestycyjnych RPO WD: 5.1 Drogowa dostępność transportowa oraz 5.2 System transportu kolejowego, zidentyfikowanych w ramach ww. Strategii,  nie uległa zmianie.

Aktualna wersja Strategii ZIT WrOF