Szanowni Państwo,
Uchwałą nr 3686/VI/21 ZWD z dnia 12 maja 2021 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, która dotyczy zmiany wyłącznie załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego. Zmianie uległy zapisy dotyczące projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w działaniu 9.3 przez DOPS. Wynika to z wydłużenia okresu realizacji projektu mającego na celu wsparcie szpitali w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii choroby COVID-19 i zwiększenia wartości projektu.