Informujemy, że dnia 19 grudnia 2016 r. uchwałą nr 3173/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).

 Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I, III, V VI oraz VII SzOOP oraz  załączniki:
–  nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020,
–  nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020,
–  nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020,
– usunięcie załącznika  nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020
 
Szczegóły tutaj