27 października 2016 r. uchwałą nr 2894/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).

Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I i części II SzOOP oraz  załączniki:

  • nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020,
  • nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020,
  • nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020,
  • nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020

Aktualne dokumenty tutaj