Informujemy, że dnia 6 października 2016 r. uchwałą nr 2809 /V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).
Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I, części II i części III  SzOOP oraz  załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020. Więcej informacji tutaj