Uprzejmie informujemy,  że  Uchwałą ZWD nr 1065/VI/19  z dnia 30 lipca 2019 r., został zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD)