Informujemy, że 26 września 2016 r. uchwałą nr 2737/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).
 
Zmiany dotyczą aktualizacji kart części I oraz części II SzOOP i załączników:
– załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020,
– załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020,
– załącznik nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020.

Aktualna wersja SzOOP tutaj