Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 uzupełniła Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na 2017 r. o dodatkowy cykl szkoleń o tematyce ogólnej. Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia dotyczące różnych etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie projektów.
W  miesiącu październiku planujemy zorganizować 4 spotkania informacyjne o tematyce ogólnej.
 
Planowane terminy spotkań:

 

  • 06.10.2017 r. – „Wdrażanie zasad horyzontalnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich”
  • 12.10.2017 r. – „Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych, w odniesieniu do Prawa Zamówień Publicznych”
  • 19.10.2017 r. – „Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych, w odniesieniu do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (zasada uczciwej konkurencji)”
  • 23.10.2017 r. – „Ocena projektów – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach (EFRR)”

 
Spotkania odbędą się we Wrocławskim  Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 (obok Urzędu Skarbowego) we Wrocławiu.
Najbliższe spotkania informacyjne organizowane w związku z ogłaszanymi naborami przez IZ RPO WD planowane są na miesiąc listopad.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WD: www.rpo.dolnyslask.pl – zakładka „Weź udział w konferencjach i szkoleniach”, na której sukcesywnie pojawiać się będą informacje szczegółowe nt. poszczególnych spotkań, wraz z formularzami zgłoszeniowymi.