W związku z ogłoszonymi w dniu 31 października 2016 roku konkursami w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, – kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 2 spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu. Szczegóły w załączniku.