Informujemy, że 7 października 2016 r. została zakończona ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF (po uwzględnieniu protestu), w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, numer naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16.
Pozytywnie oceniono 18 projektów, których wartość całkowita wynosi 61 480 450,17 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 38 603 191,91 PLN. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do oceny formalnej. 12 projektów zostało oceniony negatywnie.

Lista znajduje się również tutaj