W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa:

RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16

RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16

RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16,

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 informuje, że do dokumentacji konkursowej dołączony został wzór załącznika do wniosku o dofinansowanie pn. „Tabela przestrzegania przez aglomerację przepisów dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych”.

Więcej informacji na stronie naboru: https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-2-2-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-wrof/