02 czerwca 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16 dla Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 6 wniosków, których wartość całkowita wynosi 48 079 773,15 PLN,  natomiast wartość dofinansowania to 6 363 556,62 PLN.

Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze