Zarząd Województwa Dolnośląskiego

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej,

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF – typ C – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha)

Informacje o naborze

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16 dla Poddziałania 6.1.2 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF – 6.1.2.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).

Nabór w trybie konkursowym – dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WroF.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – jako Instytucje Organizujące Konkurs.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław) oraz Gmina Wrocław (Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław).

Porozumienie zawarte pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 oraz lidera w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WroF:

6.1.2.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).

Budowa nowych obiektów jest możliwa w uzasadnionych przypadkach, jeśli znajdzie odzwierciedlenie w dokumentacji aplikacyjnej, w konkretnej analizie demograficznej lub potwierdzenie w danych statystycznych, wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymagania lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925).

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.

Preferowane będą projekty:

 • związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi;
 • charakterze rewitalizacyjnym – wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (lub dokumentu równorzędnego) danej gminy, znajdującego się na wykazie IZ RPO WD 2014-2020;
 • realizowane na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3;
 • realizowane na obszarach wiejskich;
 • dotyczące podmiotów realizujących zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Nie będą finansowane wydatki:

 • na inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[1];
 • wydatki na inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej nie związanej celem projektu we wspieranych w projekcie budynkach[2];
 • wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę przekraczające 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych;
 • wydatki dotyczące infrastruktury przedszkoli[3].

Ww. limity procentowe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Jeśli projekt składa się z przebudowy obiektu, jego termomodernizacji i zagospodarowanie otoczenia w zieleń, wówczas wydatki na przebudowę obiektu powinny stanowić co najmniej 51% wydatków kwalifikowalnych.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki na dzieckiem

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia*.

*Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Finanse

Alokacja w ramach konkursu przeznaczona na ZIT WroF wynosi 2 115 000 euro, tj. 9 227 957 zł.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016 r. – 1 euro = 4,3631 zł.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Minimalna wartość projektu: 50 tys. Zł

Maksymalna wartość projektu:  Nie dotyczy

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8:00 dnia 6 maja 2016 r. do godz. 15:00 dnia 2 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15:00 dnia 2 czerwca 2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.
Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z  sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

 • E – maila: zit@um.wroc.pl
 • Telefonu: 71 777 78 61
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami
ul. Świdnicka 53,
53-030 Wrocław,
1 piętro, pokój 104 i 105

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Komunikaty:

Informacja-o-zmianach-na-stronę-6.1.2.C-ZIT-WrOF

Komunikat dotyczący naborów w ramach Działania 3.3, Działania 6.1 i Działania 7.2 – 29.04.2016

Komunikat do naborów w ramach działania 6.1 – 18.04.2016

Komunikat-dla-Wnioskodawcow-dot.-możliwości-wydłużenia-terminu-na-złożenie-wniosku-o-płatność-końcową

 

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

[1] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą przedszkoli. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na żłobek i przedszkole, należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności przedszkolnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Pliki do pobrania (56)