Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, czyli:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą klasyczną”;

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą sektorową”.

Mając na względzie opóźnienie we wdrożeniu ww. Dyrektyw do porządku krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełniania przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z powyższym, w szczególności w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE w dniu 17 kwietnia 2016 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Treść komunikatu dostępna jest pod adresem internetowymhttps://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego.

Stosowanie się zamawiających do zaleceń opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych minimalizuje ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2010 zobowiązuje wszystkich wnioskodawców i beneficjentów RPO WD 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. do czasu wejścia w życie ustawy wdrażającej przepisy nowych dyrektyw.  

Dokumenty – pismo Ministerstwa Rozwoju.