Przewidziane w ramach konkursu wsparcie dla mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mieszkań wspomaganych, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” a także mieszkań socjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, polega, co do zasady, na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych (zaadaptowanych na ten cel) mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych lub mieszkaniach socjalnych.

Wsparcie istniejących mieszkań możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług.

Treść całego komunikatu w załączniku oraz pod naborem.

Pliki do pobrania (1)