Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tj.:

6.1 D Remont, przebudowę i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

 

6.1.E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

Inwestycje w mieszkaniach o charakterze wspomaganym mogą być realizowane pod warunkiem,  że maksymalna liczba miejsc jest nie większa, niż określają to Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym –  umożliwiającym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Usługi świadczone są w sposób wskazany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

W związku z planowanymi zmianami zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” uregulowania w powyższej kwestii zostaną przedstawione (dodatkowo) w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie – niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Rozwoju.

 

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

  • o charakterze rewitalizacyjnym – ujęte w lokalnym programie rewitalizacji (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym[1] i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
  • realizowane na obszarach wiejskich[2];
  • realizowane w partnerstwie.

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

Komunikaty

Komunikat (6 1 D i E) (adaptacja)

W ramach projektów nie będą finansowane wydatki na:

[1] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[2] Zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Pliki do pobrania (50)