Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej konkursu numer RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w Działaniu 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałaniu 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu jest wskazywany w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze. Jest więc określany na moment ogłaszania naboru i uwzględnia w szczególności terminy wynikające z Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów. Zgodnie z treścią ww. Regulaminu wydłużenie terminu oceny projektów może nastąpić na każdym etapie oceny.
Z uwagi na duże zainteresowanie Wnioskodawców ogłoszonymi przez IZ równolegle konkursami, kumulacją prac, związanych z ich obsługą, a tym samym wydłużeniem procesu oceny poszczególnych naborów istnieje konieczność wydłużenia terminu oceny formalnej naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16.
Biorąc pod uwagę powyższe zostaje wydłużony termin zakończenia oceny formalnej dla naboru numer RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 do września 2017 r.
Przesunięcie terminu ww. naboru nie wpływa na orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru wskazany w Regulaminie Konkursu (tj. październik 2017 r.).

Pełna treść komunikatu również w załączniku oraz pod naborem.