Informujemy o opublikowaniu komunikatu przez IZ RPO WD w sprawie wytycznych programowych.
Treść komunikatu poniżej oraz w załączniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) z dniem 3 grudnia 2017 r. przestaną obowiązywać wydane przez IZ RPO WD:

1.        Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Uregulowania w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wprowadzono do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (v. 24, przyjętego Uchwałą ZWD nr 4375/V/17 z dnia 10 października 2017 r.) – jako Załącznik nr 7 „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Powyższe zasady stanowić będą jednocześnie załącznik do umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektów, zawieranych i aneksowanych w ramach RPO WD 2014-2020 (zgodnie z nowym wzorem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie dostosowanym do zmian prawnych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

2.        Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uregulowania w zakresie przygotowania/aktualizacji programów rewitalizacji wprowadzono do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (v. 24, przyjętego Uchwałą ZWD nr 4375/V/17 z dnia 10 października 2017 r.) – jako Załącznik nr 6 „Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania/aktualizacji  programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Niemniej jednak, ocena programów na zasadach IZ RPO WD stanowiących  załącznik nr 6 do SZOOP, będzie obowiązywała dla naborów RPO WD 2014-2020, ogłaszanych po 2 grudnia 2017 r.

3.        Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

Uregulowania w zakresie realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Zasady Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” stanowić będą załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie projektów grantowych, zawieranych i aneksowanych w ramach RPO WD 2014-2020 (zgodnie z nowym wzorem umowy/decyzji o dofinansowanie dostosowanym do zmian prawnych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4.        Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

Uregulowania w zakresie realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Zasady Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB” stanowić będą załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie projektów grantowych, zawieranych i aneksowanych w ramach RPO WD 2014-2020 (zgodnie z nowym wzorem umowy/decyzji o dofinansowanie dostosowanym do zmian prawnych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

5.        Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Uregulowania w zakresie realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Zasady Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” stanowić będą załącznik do umów o dofinansowanie projektów grantowych, zawieranych i aneksowanych w ramach RPO WD 2014-2020 (zgodnie z nowym wzorem umowy/decyzji o dofinansowanie dostosowanym do zmian prawnych w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pliki do pobrania (1)