15 października 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1315/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 ZIT WrOF).

Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 ZIT WrOF) znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.