12 października 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2780/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19), znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze (link: https://zitwrof.pl/wiadomosci/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego-nr-konkursu-rpds-04-05-02-iz-00-02-354-19/