Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.5. Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.2 – Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nr konkursu: RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19

Informacje ogólne:

Nabór w trybie konkursowym skierowany jest do beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborami realizuje:

– Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17, kod pocztowy 50-412.

– Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

 

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest typ projektów określony dla Działania 4.5. Bezpieczeństwo
w schemacie 4.5.C: Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym:

– systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin, od którego można składać wnioski:

2 lipca 2019 r. od godziny 08.00

Termin, do którego można składać wnioski:

2 września 2019 r. do godziny 15.00

Typy beneficjentów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki podległe jednostkom samorządu terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • administracja rządowa;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
  • organizacje pozarządowe;

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 w poddziałaniu 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynosi 1 813 510 EUR, tj.  7 787 937 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2019 r., 1 Euro = 4,3212 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs. W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

1)         w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

2)         w przypadku projektu lub jego części objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł finansowania) wynosi:

1)         w przypadku projektu bez pomocy publicznej – 15 % kosztów kwalifikowalnych;

2)         w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis – 15 % kosztów kwalifikowalnych
z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl
i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 2 lipca 2019 r. do godz. 15.00 dnia 2 września 2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto w ww. terminie do godz. 15.00 dnia 2 września 2019 r. do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel
z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

  1. a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

  1. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

  1. b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

  1. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..

– tytuł projektu

– numer wniosku o dofinansowanie

– „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą
o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IZ RPO WD nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków”.

 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl orazna portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pliki do pobrania (48)