21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2368/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19)”

– „Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 – 21.07.2020 r.” (Załącznik)
oraz
– „Skład Komisji Oceny Projektów” (Skład KOP)

„Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 – 21.07.2020 r. znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze (link)