24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1245/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 2748/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną  – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15). Z uwagi na  pojawienia się wolnych środków Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną  – ZIT WrOF.

Do dofinansowania wybrany został 1 projekt.
W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 7 projektów.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną  – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.