13 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2323/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS. 04.05.02-IZ.00-02-354/19)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największa liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS. 04.05.02-IZ.00-02-354/19- zmiana listy – 13.07.2020 r. znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze