26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4141/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF (RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16).
Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których łączna wartość całkowita wynosi  2 674 917,45 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi  1 815 345,53 PLN.

Lista znajduje się również w zakładce o naborze