W dniu 09 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2947/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF (Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15).
 
Do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których wartość całkowita wynosi 17 860 855,78 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 14 880 642,36  PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – ZIT WROF (Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.