Aktualizacja na dzień 24.03.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.2 z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 20 kwietnia 2016 r. oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.


Aktualizacja na dzień 19.02.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15 w ramach Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.
zmiana  ogłoszenia i  regulaminu  konkursu (termin składania wniosków z dnia 7 marca 2016 r. na dzień 31 marca 2016 r.)


 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 “Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działania 2.1 “E-usługi publiczne”, Poddziałania 2.1.2 “E-usługi publiczne – ZIT WrOF”.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.