Treść:
W dniu 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4452/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 3685/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017r.  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16).

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej przez IZ RPO WD  uwzględniono 2 protesty , a projekty zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania.
 

  • do dofinansowania zostało wybranych 19 projektów, których wartość całkowita wynosi 92 623 361,42 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 54 076 226,68 PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.