Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT WrOF.

Informacje o naborze

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest: IZ RPO WD (funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Porozumienie   zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącym funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna w trybie konkursowym, tj.:

Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Budynki użyteczności publicznej – zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą realizować projekt w zakresie budynków użyteczności publicznej.

Finanse

Konkurs będzie skierowany do wnioskodawców z obszaru ZIT WrOF:

ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000 EUR tj. 42 400 000 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2016 r., 1 EUR = 4,2400 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 85%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 15%;
 • w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%;
 • w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie mniej niż 15%.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pli przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 25 maja 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 25 maja 2016 r. Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można kierować na adres poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Komunikaty:

Komunikat-w-sprawie-przedłużenia-terminu-na-złożenie-wniosku-o-płatność-końcową

29.04.2016-Informacja-o-zmianach-na-stronę-ZIT-WrOF

Komunikat dotyczący naborów w ramach Działania 3.3, Działania 6.1 i Działania 7.2 – 29.04.2016

komunikat-3.3.-analiza-ekonomiczna ESCO_i_kontrakting

Wyjaśnienie-do-naborów-załączniki-środowiskowe

Komunikat dla Beneficjentów: Wyjaśnienia IZ RPO do załącznika „Zestawienie wskaźników na poziomie projektu dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” – załącznik do regulaminu nr 4

Podrecznik-Sektor_publiczny_OSTATECZNY_ESCO

ESCO_usługi energetyczne, kontraktowanie efektywności energetycznej

Komunikat-dla-Beneficjentów-w-sprawie-konkursów-demarkacja-2

komunikat-3_3-zmiana-formy-oraz-terminu-rozpoczęcia-składania-wniosków

Komunikat-dla-Beneficjentów-w-sprawie-konkursów-beneficjenci

Komunikat w sprawie zmiany terminów orientacyjnego rozstrzygnięcia naborów nr-063-064-065-130-104-091

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania (50)