W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4632/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17).
 
Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 23 270 582,41 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 13 545 827,50 PLN.
 
Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 4.2 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze, link: https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-02-02-iz-00-02-24417-dla-poddzialania-4-2-2-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-wrof/