31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę  nr 5773/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF

(Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16).
 

W wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na nabór wybiera się do dofinansowania z obniżoną kwotą dofinansowania projekt  nr RPDS.04.03.02-02-0003/16.  
 
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16 – ZIT WrOF – zmiana listy 31.07.2018 r., znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze