W dniu 31 października  2017r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę 4446/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-237/17).
 
Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 3 057 527,48 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 570 040,86 PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-237/17) Skład Komisji Oceny Projektów oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze