26 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3991/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16).
Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 1 239 945,6 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 053 953,76 PLN.
Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z  naborem