28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4706/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 4447/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16).

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej przez IZ RPO WD  uwzględniono 3 protesty, a projekty zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Do dofinansowania zostało wybranych 38 projektów, których wartość całkowita wynosi 20 422 626,80 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 14 350 923,85 PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF  (RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze