17 września 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5958 /V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/18).
 
Do dofinansowania zostało wybranych 13   projektów, których całkowita wartość wynosi 22 381 032,84 zł,  natomiast rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 14 245 442,81 zł.