22 stycznia  2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4799/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF  nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16.
W związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą przez IZ RPO WD  uwzględniono 1 protest, a projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania.
Do dofinansowania w ramach naboru zostało wybranych 9 projektów, których  wartość całkowita wynosi 36 385 624,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 20 446 459,61 PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF  znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze