28 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4939/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17).

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 4 000 000,00 PLN, natomiast łączna wartość dofinansowania wynosi 3 600 000,00 PLN, w tym 3 400 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 200 000,00 PLN  z Budżetu Państwa (BP).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF, znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze