W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę  nr 5259/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa , Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17.
Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 10 000 000,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 9 000 000,00 PLN ( 8 500 000,00 PLN ze środków EFRR, 500 000,00 PLN ze środków BP).
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17.
Załączniki dostępne również w zakładce o naborze