10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5160/V/18 sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17).

 
Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 20 000 000,00 PLN, natomiast łączna wartość dofinansowania wynosi 18 000 000,00 PLN, w tym 17 000 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 1 000 000,00 PLN z Budżetu Państwa (BP).

Listy znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o naborze